C.A.T.C. BVBAUw partner in vertrouwen sinds 1998 voor al uw kassa's, reserveringsprogramma's, GKS systemen, voip oplossingen en backup oplossingen en maatwerk.

Contact

Kantoor

C.A.T.C. BVBA

Brugsestraat 204
8210 Zedelgem
West-Vlaanderen

Belgie

Opening - op afspraak

M-V: 10h - 17h
Zat: 10h - 12h
Zon : gesloten

Tel : 0032 (0)50 59 85 35
Fax : 0032 (0)50 81 68 70

mobile : 0032 (0) 476 23 15 44

mail : info@catc.be

BTW : BE 0476 090 153


Algemene voorwaarden Creative Automation Technics & Consultancy BVBA

1. Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

2. Indien de klant weigert levering te nemen van de bestelling heeft C.A.T.C. BVBA de keuze ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen ofwel als tegenprestatie als schadevergoeding wegens vernietiging van verkoop een bedrag gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs en dit als van rechtswege verworven. De partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te betwisten.

3. Elke betwisting op levering of facturatie dient aangetekend te gebeuren aan het adres van C.A.T.C. BVBA binnen de gestelde periode van 14 kalenderdagen. Bij gebreke van betwisting wordt aangenomen dat de klant zich akkoord verklaard met de levering of de inhoud van de factuur.

4. De leveringen zelfs franco worden verricht op risico van de geadresseerden.

5. Het materialen die C.A.T.C. BVBA toevertrouwd worden blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en bij gebrek aan dekking door een verzekering onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

6. Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald zal zijn zal van rechtswege 12% intrest per jaar opbrengen zonder voorafgaande ingebrekestelling daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 12% met een minimum van 100.00 € voor interne kosten eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Een begonnen maand telt voor de volledige maand. In geval van dagvaarding zal de rechtsplegingvergoeding eveneens ten laste van de klant vallen.

7. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. wordt het gebruikersrecht van de verkochte software het eigendomsrecht van de producten of andere slechts overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

8. In geval van niet betaling of gedeeltelijke betaling kunnen wij onmiddellijke en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. C.A.T.C. BVBA is vanaf dat ogenblik gemachtigd om het gekochte goed terug te halen bij de klant zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de herstelling van het geleden nadeel.

9. Garantie valt onder de garantievoorwaarden omschreven voor het product. In geval van “On-site”-garantie dient de eindgebruiker zelf contact te leggen met de omschreven diensten in het andere geval wordt er 1 jaar garantie voorzien volgens het type “Carry-In”. In geval de garantie onduidelijk is wordt algemeen de garantie voorwaarden van de leveranciers van de betreffende items overgenomen.

De garantie omvat nooit werkuren voor het installeren of herinstalleren van computer systemen als de klant afname gedaan heeft van het gepresteerde goed.

10. Voor de door C.A.T.C. BVBA geschreven software/ideeën/studies/analyses wordt slechts het gebruiksrecht verkocht. Het eigendomsrecht blijft ten alle tijden van C.A.T.C. BVBA tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. Voor elke inbreuk op dit recht zal aan de koper een bedrag gerekend worden gelijk aan 20% van het totaalbedrag van de factuur waarop het gebruiksrecht verkocht werd met een minimum van € 25000.00

11. Voor elke vastgestelde inbreuk op het intellectuele patrimonium van C.A.T.C. BVBA en/of illegaal gebruik van de door C.A.T.C. BVBA ontwikkelde software zal 100% van het desbetreffende product aangerekend worden verhoogd met 50% van het totaalbedrag die zal gebruik worden ter dekking van de geleden schade alle gerechtelijke kosten niet inbegrepen.

Onder het intellectuele patrimonium verstaat men alle ontwikkelde software handleidingen/analyses/diensten die voor een bepaald project aangewend werden.

12. De componenten die aangekocht werden door C.A.T.C. bvba en die worden gebruikt in maatwerk/eigen programma’s of programma’s waarvan de broncodes werden verkocht kunnen alleen gebruikt worden door C.A.T.C. bvba. De gebruikte componenten zijn vrij van gebruik zolang ze niet in een software ontwikkeling omgeving gebruikt worden. Op elke inbreuk die vast gesteld wordt staat een boete die omschreven wordt in de algemene voorwaarden van de leverancier van de desbetreffende software componenten verhoogd met de werkelijke kosten die aan C.A.T.C. bvba kunnen doorgerekend worden.

13. Programma’s waarvan de broncodes afgeleverd werden aan de klant vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van C.A.T.C. bvba.

14. Programma’s of producten worden door C.A.T.C. bvba geleverd in de staat waarin ze zich bevinden . Gegevens die verkeert gegeneerd werden door of door toedoen van de software die door C.A.T.C. bvba ontwikkeld werd en schade berokkenen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. De gegevens en/of werking vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

15. Het feit dat C.A.T.C. BVBA één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toegepast kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om zich er op te beroepen.

16. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de algemene voorwaarden van C.A.T.C. BVBA .

17. De microfilms/microfiches/fotokopies/telexen en telefaxen door C.A.T.C. bvba opgesteld hebben schriftelijke bewijskracht zoals de originelen.

18. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik en door de organismen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden : naverkoopdienst/waarborg/veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door de bovenvermelde personen. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om er verbeteringen hieraan aan te brengen bij de houder van het bestand.

19. De vermelde termijnen worden in samenspraak met de klant opgegeven. In geval van overmacht zoals oorlog/blokkade/tekort aan grondstoffen of stroom/stakingen/ziekte enz. heeft C.A.T.C. bvba het recht de levering uit te stellen voor de periode van de overmacht of de bestelling volledige of gedeeltelijk te vernietigen. Ook boetes voor laattijdige leveringen door het gevolg van overmacht worden niet aanvaard.

20. De schade (materieel/financieel/emotioneel) die gedeeltelijk of volledig veroorzaakt worden door de diensten e/of goederen die door C.A.T.C. BVBA geleverd werden kunnen onmogelijk verhaald worden op C.A.T.C. BVBA. Vanaf het moment dat een gedeeltelijke of volledige levering in gebruik wordt genomen door de klant valt deze volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant.

21. Het niet protesteren van de factuur binnen de gestelde periode van 8 kalenderdagen betalen of gedeeltelijk betalen van de factuur heeft automatisch tot gevolg dat de klant de algemene voorwaarden van C.A.T.C. bvba onvoorwaardelijk aanvaard tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen waarbij beide partijen erkennen een kopie te hebben ontvangen

22. Enkel de rechtbank van het arrondissement Brugge is bevoegd in geval van betwisting